BDS

Baza Danych Sprawozdań zawiera roczne sprawozdania z obrotu i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC). Termin składania sprawozdania za rok miniony upływa 28 lutego.

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)
i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz 
o pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC) służy do składania rocznych sprawozdań dot. obrotu i stosowania tych substancji.
Sprawozdanie w tym zakresie należy złożyć
do 28 lutego za rok miniony.

Kto musi złożyć sprawozdanie do BDS?

Przedsiębiorca, który:

przywozi substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane oraz pozostałe fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Polski

wywozi te substancje lub gazy z Polski

stosuje substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane (dotyczy stosowania w produkcji produktów i urządzeń, instalowaniu, serwisowaniu lub konserwacji, naprawie i likwidacji urządzeń oraz w innych procesach)

prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych

przywozi na terytorium Polski produkty i urządzenia, zawierające substancje ubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane oraz wywozi takie produkty i urządzenia z Polski