KOBIZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami to baza danych o podmiotach, miejscach i zakresie korzystania ze środowiska, a także o instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) to baza zawierająca m.in. informacje o podmiotach korzystających
ze środowiska, miejscach korzystania
ze środowiska i jego zakresie, instalacjach
i źródłach powstawania oraz miejscach emisji.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza
i wprowadza do KOBIZE, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10) dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową:
www.krajowabaza.kobize.pl
za pośrednictwem konta w Krajowej bazie utworzonego dla danego podmiotu.