Opłaty za usługi wodne

Opłata za usługi wodne składa się z dwóch części: stałej i zmiennej. Rozliczenie z opłat może być skomplikowane. Warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz.U. 2023, poz. 1478 ze zm.) usługi wodne, do których
należą m.in. pobór wód podziemnych
i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych
w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast
podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty. Sposób wyliczania opłat jest zróżnicowany,
w zależności od sposobu korzystania z wód.

Co składa się na opłatę?

Na opłatę za powyższe usługi składają się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, przy czym pierwsza wynika z parametrów określonych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Natomiast opłata zmienna uzależniona jest od faktycznego zakresu oddziaływania na środowisko: ilości pobranych wód, ilości i jakości wprowadzanych ścieków, ilości odprowadzonych wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem istnienia urządzeń do retencjonowania wody itd. 

Okres rozliczeniowy dla opłaty stałej wynosi rok – podmiot wnosi ją w 4 równych ratach kwartalnych, dla opłaty zmiennej kwartał -wysokość opłaty na podstawie przekazanych danych ustala w formie informacji właściwy miejscowo organ Wód Polskich. Obowiązek rozliczania się z opłat za usługi wodne nastręcza polskim przedsiębiorcom wiele trudności, dlatego warto powierzyć ten obowiązek specjalistom Ekolog, którzy przygotują niezbędne sprawozdania oraz określą wysokość opłat.