Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe​

Ekonomiczne pokrycie zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań niezawodności zasilania oraz spełnianiu ograniczeń rozwojowych.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe na ich obszarze. Podstawowym celem zintegrowanego planowania zasobów energetycznych jest znalezienie takich rozwiązań, które zapewnią pokrycie przewidywanego zapotrzebowania na energię w sposób ekonomiczny, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dotyczących niezawodności zasilania dla odbiorców oraz spełnianiu ekologicznych czy paliwowych ograniczeń rozwojowych.

Na czym polega planowanie energetyczne w gminie?

Plan powinien obejmować propozycje rozwoju oraz modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które należy uzasadnić pod względem ekonomicznym. Ponadto w planie należy uwzględnić propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, a także wskazać harmonogram realizacji poszczególnych działań wraz z przewidywanymi kosztami.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat oraz aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Założenia do planu powinny być racjonalne, a także uwzględniać potrzeby mieszkańców danej gminy.

Elementy planowania energetycznego:

– zbadanie i określenie potrzeb energetycznych gminy, wraz z analizą możliwości wykorzystania lokalnego potencjału energetycznego;
– wskazanie obszarów dających możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na energię;
– określenie kierunków działań przy uwzględnieniu uwarunkowań danej jednostki terytorialnej, w tym w szczególności możliwości finansowych, a także technicznych gminy.
– przewidywanie możliwych zmian, jakie mogą zajść w zapotrzebowaniu na usługi energetyczne oraz opracowanie różnych scenariuszy rozwoju;
– monitorowanie zmian, dzięki czemu cały proces można usprawniać oraz udoskonalać.

Dlaczego warto posiadać plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

Posiadanie planu pozwala m.in. na:

Ponadto posiadając ów plan, stwarza się możliwość zmniejszenia kosztów za usługi energetyczne, co docenią zarówno władze gminy, jak i jej mieszkańcy.

Gminy zainteresowane przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zapraszamy do kontaktu
z Działem Handlowym.

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalny projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.