Raporty z POŚ

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska sporządza się co dwa lata. Raport zawiera ocenę postępu realizacji zadań Programu, analizę dodatkowych działań z zakresu ochrony środowiska, ocenę zgodności z celami Programu, opis metod, źródeł i skuteczności pozyskiwania danych, analizę i interpretację wyników, wskaźniki na tle okresu programowania, wnioski i rekomendacje, w tym dotyczące aktualizacji Programu.

Raporty z POŚ

Konieczność sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania programów ochrony środowiska, co dwa lata sporządza się raporty. Przygotowanie Raportu ma na celu zestawienie oraz dokonanie oceny jakościowej i ilościowej, w zakresie postępu realizacji zadań ujętych w Programie. Ponadto Raport umożliwia analizę prowadzonych dodatkowych zadań, realizowanych z zakresu ochrony środowiska oraz ocenę zgodności z celami wyznaczonymi w Programie. Raport zawiera ponadto m.in. opis zastosowanych metod, źródeł oraz skuteczności pozyskiwania danych, opis wyników, ich analizę i interpretację (w tym przedstawienie wyników w formie graficznej), przedstawienie wskaźników na tle okresu programowania czy wnioski i rekomendacje uwzględniające ewentualną aktualizację Programu.