Oceny oddziaływania na środowisko

Oferujemy przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.

Oceny oddziaływania na środowisko

Nasza firma oferuje przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych zgodnie z art. 46 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko gdzie wymieniono dokumenty, które muszą zostać poddane takiej procedurze. Wspomniany wcześniej katalog dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym. Na mocy art. 47 tej samej ustawy w przypadku, gdy podczas uzgodnień projektowanego dokumentu stwierdzi się, że wyznacza on ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja jego postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, wtedy taki dokument również musi zostać poddany procedurze SOOŚ. 

Z drugiej strony, zgodnie z zapisami art. 48 ust. 1-4 istnieje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach. Jednym z najważniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest opracowanie wspomnianej prognozy w odniesieniu do konkretnego dokumentu. Prognoza taka musi przedstawiać skutki realizacji . Proces ten pozwala na ocenę, czy proponowane do realizacji działania nie są sprzeczne z zasadami ochrony środowiska. W przypadku, w którym istnieje możliwość, że zasady te zostaną złamane, prognoza pomaga przeanalizować ewentualne, alternatywne rozwiązania, które umożliwią osiągnięcie zamierzonego wcześniej celu przy jednoczesnym wyeliminowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, prognozę oddziaływania na środowisko wykonujemy zgodnie ze stanem wiedzy oraz najnowszymi metodami oceny. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko, a także wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz nasuwających się pytań.