Zgłoszenia emisji, pozwolenia

Eksploatacja instalacji powodująca emisję gazów lub pyłów do powietrza wymaga pozwolenia. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku instalacji spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. Wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć do organu ochrony środowiska.

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na emisję?

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeśli jest ono wymagane. Weryfikację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, a więc listy wykluczającej. Wniosek o wydanie pozwolenia przedkłada się organowi ochrony środowiska w celu uzyskania wskazanego powyżej pozwolenia.

Co muszą zawierać?

W operatach ochrony powietrza określa się m.in. rodzaj i ilość gazów czy pyłów wprowadzanych do środowiska z konkretnej instalacji, miejsce ich wprowadzania, czas pracy źródeł emisji oraz wyniki obliczeń stanu jakości powietrza. Zakres opracowania wskazany został art. 184 i 221 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Kiedy pozwolenie na emisję nie jest wymagane?

Poza wskazanymi w Rozporządzeniu przypadkami, uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane również dla instalacji, dla których nie stosuje się standardów emisyjnych oraz gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
 • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu,
 • instalacja jest stosowana wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata,
 • w przypadku, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza ze wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji
  w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Wyjątkiem są źródła emisji niezorganizowanej z instalacji wykorzystujących
w procesie produkcyjnym substancje i mieszaniny zawierające lotne związki organiczne – dla nich konieczne jest uzyskanie pozwolenia.
Rodzaje instalacji, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określone są w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września. Wyróżnia się:

 • instalacje energetycznego spalania paliw,
 • instalacje i urządzenia spalania lub współspalania odpadów,
 • instalacje przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest,
 • instalacje do produkcji dwutlenku tytanu,
 • instalacje, w których są używane rozpuszczalniki organiczne.