Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane pozwala na prawne objęcie wszelkich emisji do środowiska za pośrednictwem jednej regulacji prawnej instalacji występującej na terenie zakładu.

To, czy potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej
w instalacji. Instalacje wymagające pozwolenia są wymienione w rozporządzeniu Ministra środowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wniosek o pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane pozwala na prawne objęcie wszelkich emisji do środowiska za pośrednictwem jednej regulacji prawnej dlatego finalnie może zastępować

  • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
  • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód


Dotyczy ono jednej instalacji występującej na terenie zakładu.

Stosowny organ ochrony środowiska

W zależności od lokalizacji instalacji stosowny wniosek powinien zostać złożony: do prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, gdy instalacja znajdować się będzie na terenie zamkniętym, do Marszałka województwa w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do starosty – w pozostałych przypadkach.