Co zawiera pozwolenie zintegrowane?

Spis Treści

Od lat troska o środowisko naturalne i coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje zmiany oraz wprowadzanie nowych zapisów prawnych.
Dla Państw Członkowskich UE już od 1996 roku Pozwolenie zintegrowane stanowiło składową prawa unijnego i zostało wprowadzone na podstawie dyrektywy Integrated Pollution Prevention and Control (Dyrektywa IPPC).
Polska również starając się dołączyć do Unii europejskiej zobowiązała się i zaimplementowała je do własnego prawodawstwa. Czym jest i co obejmuje pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane – co obejmuje

Celem pozwolenia zintegrowanego jest przede wszystkim objęcie jedną decyzją wszystkich emisji do środowiska (odpady, hałas, promieniowanie, wibracje itd.) z danej instalacji. Przed jej wprowadzeniem ochrona środowiska nastawiona była na zabezpieczenie poszczególnych elementów środowiska.
Zgodnie zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska obowiązkiem uzyskania mim. pozwolenia objęte są wszystkie instalacje, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.. Przez słowo “instalacje” należy rozumieć wszelkie urządzenia technologiczne czy obiekty budowlane, których eksploatacja może prowadzić do emisji szkodliwych dla atmosfery substancji i zanieczyszczeń.

Wyłączone z konieczności posiadania pozwolenia stanowią jedynie instalacje lub ich części, które zostały stworzone w celach badawczych lub testowych.

Instalacje wymagające pozwolenia i co zawiera pozwolenie zintegrowane?

Rodzaje instalacji, które wymagają decyzji określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. ochrony środowiska, a obecnie zostały one wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku.. Są to m.in. instalacje:
● których celem jest wytwarzanie paliw i energii;
● w których stosuje się liczne procesy chemiczne lub biologiczne;
● związane z gospodarką odpadami;
● produkcyjne (np. materiały włókniste, papier, tektura);
● związane z hodowlą i ubojem zwierząt.

Szczegółowy wykaz poszczególnych elementów każdego z podpunktów, a także liczne objaśnienia kwestii zawartych w treści rozporządzenia znajdują się na oficjalnych stronach rządowych.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego następuje na wniosek prowadzącego instalację. Wniosek taki, poza wymogami ogólnymi powinien w szczególności zawierać informację o oddziaływaniu na środowisko jako całość oraz o ewentualnym oddziaływaniu transgranicznym, a także w przypadku odstępstwa od granicznych wielkości emisji uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji.
W pozwoleniu zintegrowanym ustala się obligatoryjnie w zależności od rodzaju działalności warunki: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, emitowania hałasu, wprowadzania ścieków do wód, kanalizacji, ziemi, oraz poboru wód, emitowania pól elektromagnetycznych.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych jest jednym z elementów wchodzącym w zakres działalności Marszałka Województwa. Istnieją jednak wyjątki. .

Wnioski dla instalacji w przemyśle spożywczym czy poligraficznym mogą być rozpatrywane przez starostwo powiatowe bądź urząd miasta na prawach powiatu. W przypadku pozwoleń zintegrowanych dla systemów zlokalizowanych na terenach zamkniętych, wniosek należy kierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pozwolenie zintegrowane a odwołania

W przypadku chęci odwołania się od postanowień urzędu względem danego pozwolenia zintegrowanego sprawę należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia dokręcenia. Dokumentacja odwoławcza powinna zostać złożona za pośrednictwem urzędu, który odpowiada za wydanie decyzji. Następnie w celu rozpatrzenia odwołanie urząd przekazuje materiały do właściwego organu m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, samorządowego kolegium odwoławczego lub Ministerstwa Środowiska.

Udostępnij: