Opublikowano decyzję w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Spis Treści

W czwartek 17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Opublikowana przez KE decyzja oznacza finalizację sześcioletnich prac nad nowymi wymaganiami, w które poza przedstawicielami krajów członkowskich były zaangażowani eksperci z organizacji ekologicznych i przemysłu.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem publikacji rozpoczyna się czteroletni okres na dostosowanie instalacji do nowych wymagań a organy ochrony środowiska, wydające pozwolenia zintegrowane mają pół roku na ich przeanalizowanie, w celu wskazania jakie elementy wymagają korekt.

W najbliższych dniach na stronach serwisu www.ekoportal.gov.pl mają być publikowane materiały i wskazówki mające na celu usprawnić proces dostosowania sektora energetycznego do nowych wymagań.

Materiały te powstały we współpracy resortu środowiska z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Informacje zawarte w tych materiałach będą pomocne dla wnioskodawców i organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Źródło: CIRE.pl

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5225) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Udostępnij: