Operaty uzdrowiskowe

Gmina ubiegająca się o status uzdrowiska dla danego obszaru musi najpierw uzyskać świadectwo potwierdzające spełnienie niezbędnych warunków (art. 35 i 36 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym). Następnie sporządza operat uzdrowiskowy określający możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym terenie.

Operaty uzdrowiskowe

Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze, sporządza operat uzdrowiskowy. Wcześniej jednak musi uzyskać w formie świadectwa potwierdzenie
– w trybie art. 35 i 36 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym – spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

W części opisowej operatu zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 4 Ustawy – uwzględniamy m.in.:

 • określenie obszaru, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej;
 • opis zagospodarowania przestrzennego obszaru, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem powierzchni i granic stref ochrony uzdrowiskowej, dokładnych danych o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, oraz prowadzonych robotach budowlanych dotyczących tej infrastruktury, a także terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod lecznictwo uzdrowiskowe oraz działalność rekreacyjno-wypoczynkową i działalność gospodarczą;
 • określenie projektowanych stref ochrony uzdrowiskowej wraz z określeniem koniecznych do zachowania terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych;
 • opis właściwości leczniczych naturalnych surowców i właściwości klimatu na obszarze, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej;
 • świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu;
 • informacje na temat działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie;
 • wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazań dla przyszłego uzdrowiska; opis istniejących obszarów i terenów górniczych ze wskazaniem, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ich wyznaczonych granic lub projektowanego
 • położenia, nazwy kopaliny głównej oraz towarzyszącej;
 • informacje o ujęciach wody, sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalniach ścieków, gospodarce odpadami oraz o mogących wystąpić zagrożeniach ekologicznych;
 • informacje o stanie czystości powietrza oraz natężeniu hałasu, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami

Do części graficznej operatu zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 4 Ustawy – przygotowujemy m.in.:

 • mapy obszaru, któremu ma zostać nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, z zaznaczeniem poszczególnych planowanych stref ochronnych oraz graficznym przedstawieniem informacji, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3, 4, 7, 9 i 10 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym