XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Kielcach

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Kielcach (link do wydarzenia: https://www.targikielce.pl/ekotech). Udział w targach to nie tylko okazja do uzyskania wiedzy na temat aktualności w prawie ochrony środowiska, ale również do wymiany doświadczeń, zbudowania trwałych relacji i nawiązania współpracy.

Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko to dokument mający na celu określenie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia wywrą na nie wpływ. Powinien uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań, aby organ mógł podjąć właściwą decyzję co do ich realizacji. Z tego względu wymagania dotyczące treści raportu są objęte ustawą i musi on być w pełni merytoryczny i zgodny z wytycznymi. Wiele osób zastanawia się kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko? Raport […]

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

W październiku firma Ekolog wykonała dokumentację dotyczącą pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zezwolenia na zbieranie odpadów. Dokumentacja została wykonana dla nowej stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego. Zespół projektowy Ekolog uczestniczył w prowadzeniu postępowania administracyjnego […]

Operat wodnoprawny

W dniu 2 października 2023 r. nastąpiło przekazanie całości zlecenia wykonanego przez projektantów Spółki Ekolog, jakim było opracowanie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków”. Spółka Ekolog uczestniczyła również w postępowaniu administracyjnym, które zakończyło się wydaniem pozytywnej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. Dokumentacja została wykonana dla jednego z punktów skupu złomu działającego w ramach sieci […]

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zespół projektowy spółki Ekolog opracował dokumentację Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji punktu zbierani i przetwarzania złomu. Przedsięwzięcie obejmowało procesy cięcia metali oraz paczkowania. Na terenie zakładu zlokalizowane będą również prasonożyce. Po szczegółowym sprawdzeniu wykonanej dokumentacji, a szczególnie analiz emisji do powietrza oraz emisji hałasu, właściwy organ wydał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu realizacji działań

Projektanci spółki Ekolog przygotowali Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu realizacji działań określonych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030” za lata 2021-2022. Dokument zawiera opis działań zainicjowanych, zaplanowanych, realizowanych oraz zrealizowanych przez podmioty działające na terenie Miasta Zielona Góra w związku z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”. Dokumentacja jest istotnym elementem systemu diagnozowania zagrożeń klimatycznych, zmieniającego […]

Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska

29 września 2023r. odbyła się Sesja Rady Miasta Radomska w czasie trwania, której został uchwalony „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata 2023-2026”. Dokument zwany „Programem” został sporządzony przez projektantów spółki Ekolog, której przedstawiciele uczestniczyli w sesji. Program ten został uchwalony zdecydowaną większością głosów.

Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla gm. Kramsk

13.09.2023r. odbyła się Sesja Rady Gminy Kramsk podczas, której uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla gminy Kramsk na lata 2022-2026 z perspektywa do roku 2030”. Dokument, o którym mowa sporządzony został przez zespół projektantów Ekolog sp. z o.o. Przedstawiciel Ekolog uczestniczył także w sesji w celu przedstawienia zgromadzonym Programu Ochrony Środowiska. Program ten został uchwalony jednogłośnie i otrzymał 13 głosów.

Co zawiera pozwolenie zintegrowane?

Od lat troska o środowisko naturalne i coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje zmiany oraz wprowadzanie nowych zapisów prawnych.Dla Państw Członkowskich UE już od 1996 roku Pozwolenie zintegrowane stanowiło składową prawa unijnego i zostało wprowadzone na podstawie dyrektywy Integrated Pollution Prevention and Control (Dyrektywa IPPC).Polska również starając się dołączyć do Unii europejskiej zobowiązała się i zaimplementowała je do własnego prawodawstwa. Czym jest i co obejmuje pozwolenie zintegrowane? […]

Opublikowano decyzję w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

W czwartek 17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. Opublikowana przez KE decyzja oznacza finalizację sześcioletnich prac nad nowymi wymaganiami, w które poza przedstawicielami krajów członkowskich były zaangażowani eksperci z organizacji ekologicznych i przemysłu. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz przepisami ustawy […]