Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko

Spis Treści

Raport o oddziaływaniu na środowisko to dokument mający na celu określenie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia wywrą na nie wpływ. Powinien uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań, aby organ mógł podjąć właściwą decyzję co do ich realizacji. Z tego względu wymagania dotyczące treści raportu są objęte ustawą i musi on być w pełni merytoryczny i zgodny z wytycznymi. Wiele osób zastanawia się kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – co zawiera?

Według ustawy raport o oddziaływaniu na środowisko powinien uwzględniać między innymi kwestie przewidywanych ilość oraz rodzajów emisji, w tym odpadów, wynikających z wdrożenia przedsięwzięcia, zapotrzebowanie na energię, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, budowlanej lub awarii, a nawet właściwości fizykochemiczne czy hydromorfologiczne wód. Powinien zawierać również szczegółowy opis, cechy planowanej inwestycji tj. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu. Prawidłowe i kompletne opracowanie tak szczegółowych zagadnień wymaga posiadania odpowiedniej, interdyscyplinarnej wiedzy.

Do niedawna, bo do 2017 roku, taki raport mógł sporządzić każdy – przepisy prawa nie określały, kto nie powinien był lub mógł być jej autorem. Konsekwencją braku takiego zapisu były raporty niskiej jakości, niemerytoryczne, a przez to nie dające możliwości dokonania rzetelnej oceny co do planowanego przedsięwzięcia i czy powinno się zezwolić na jego realizację, czy też nie.

Kto może przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Wraz z początkiem 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w której przepisy dotyczące kwestii autora raportu uległy zmianie. Zgodnie z nową treścią osoba, która może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko musi posiadać odpowiednie wykształcenie i/lub doświadczenie. Autor raportu powinien być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Kierunek studiów jest również nie bez znaczenia. Powinny to być dziedziny chemiczne, biologiczne, nauk o Ziemi, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych lub technicznych. Wymienia się między innymi takie kierunki studiów jak biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska, agronomia czy inżynieria rolnicza.

Jednak nie są to jedyne przesłanki, żeby określić, kto może przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z powodzeniem może go wykonać także osoba, która ukończyła dowolny stopień studiów, niezależnie od kierunku, lecz przy tym musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w sporządzaniu takich raportów lub prognoz oddziaływania na środowisko lub sporządziła co najmniej 5 takich raportów, lub prognoz.

Raport środowiskowy – o czym należy pamiętać?

Niezależnie od rodzaju kryteriów spełnianych przez autora raportu, musi on dołączyć do niego oświadczenie, że posiada odpowiednie uprawnienia. Złożenie go bez takich uprawnień grozi odpowiedzialnością karną.

Jeśli chcemy mieć pewność, że raport będzie poprawny i zgodny z wymogami, warto postawić na zaufaną firmę z wieloletnim doświadczeniem, taką jak firma Ekolog.

Sprawdź naszą ofertę doradztwa w zakresie tworzenia raportów:

Decyzje środowiskowe

Udostępnij: