Raport z realizacji Programu oczyszczania kraju z azbestu

Spis Treści

Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie.
Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach 80. W Polsce dopiero w marcu 1999 r. wprowadzono zakaz obrotu płytami azbestowymi.

W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program oczyszczania kraju z azbestu.

Niestety, zgodnie z oceną przeprowadzaną przez Najwyższą Izbę Kontroli Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Od roku 2003 (kiedy Program wszedł w życie) usunięto zaledwie 6,6 proc. proc. zawierających go wyrobów, wydając przy tym ponad 43 proc. środków przeznaczonych na cały okres programowania.

Głównych przyczyn nieskuteczności Programu upatruje się w:

* zbyt wolnym tempie usuwania azbestu,

* braku pełnych danych o ilości azbestu, który należy usunąć,

* braku rzetelnej wiedzy o lokalizacji i stanie technicznym wyrobów zawierających azbest,

* braku skuteczności Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który miał pozwolić na koordynację i monitorowanie realizacji Programu,

* rozproszeniu obowiązków, zadań i kompetencji w wielu aktach prawa oraz niejednolite definicje pojęć (lub ich brak) dot. usuwania azbestu,

* braku współpracy na linii właściciele nieruchomości-samorządy.

Kontrola NIK wykazała także szereg nieprawidłowości i zaniedbań na etapie demontażu i wywozu odpadów azbestowych. Nie są też prowadzone żadne działania w kierunku poszukiwania alternatywnych metod utylizacji odpadów azbestowych.

Specjaliści Ekolog podkreślają potrzebę rzetelnej i pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, która stanowi podstawę dla właściwej realizacji Programu. Nie posiadając tych danych nie jesteśmy w stanie skutecznie pozbyć się wyrobów azbestowych z terenu Polski.

Ekolog jako lider w branży projektów środowiskowych zawsze wykonuje rzetelną inwentaryzację
z natury, w terenie.

Źrodło: nik.gov.pl 

Udostępnij: