1

Aktualności

Decyzja środowiskowa - kto i kiedy ją wydaje?
20/04/2022

Decyzja środowiskowa - kto i kiedy ją wydaje?

Na drodze do przedsięwzięcia różnych inicjatyw często przeszkodą stają się kwestie środowiskowe. Decyzja środowiska to nic innego jak wskazanie tego, w jaki sposób możemy wykonać dane przedsięwzięcie, aby ogólny stan środowiska nie był naruszony. Kiedy decyzja środowiskowa jest niezbędna? Do kogo należy się zwrócić po jej wydanie?


Decyzja środowiskowa - kiedy jest wymagana?

Kiedy należy się o nią ubiegać, szczegółowo dowiemy się z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Znajduje się tam pełna lista przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań warto się z nią zapoznać.

Rozporządzenie wskazuje między innymi przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko. Są to m.in.: instalacje do zbierania i przetwarzania odpadów, zabudowa przemysłowa, usługowa bądź inna o powierzchni min. 1 ha, budowa ujęcia wody, farmy fotowoltaiczne, inwestycje związane z infrastrukturą drogową czy kolejową.

 

Decyzja środowiskowa kto wydaje?

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą wydać różne organy, w zależności od konkretnej sytuacji. Od rodzaju przedsięwzięcia zależy to, do jakiego organu powinniśmy się zgłosić. Zgodnie z Art. 75. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest to kilka podmiotów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Organem właściwym do wydania decyzji we wskazanych niżej przypadkach regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Mowa tu o przypadkach, w których inwestycje zawsze znacząco będą oddziaływać na środowisko, są to: drogi, składowiska odpadów promieniotwórczych, instalacje przemysłowe ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych, a także gazu; napowietrzne linie elektroenergetyczne, sztuczne zbiorniki wodne, jak i obiekty jądrowe.

Do regionalnego dyrektora ochrony środowiska udamy się także w sytuacjach, gdy przedsięwzięcia są realizowane na terenach zamkniętych, które zostały ustalone przez Ministra Ochrony Narodowej, realizowane na obszarach morskich, a także zmiany lasu na użytek rolny, w przypadku kiedy nie stanowi on własności Skarbu Państwa.

Dotyczy również przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż oraz elektrowni wiatrowych, strategicznych inwestycji z sektora naftowego i inwestycji z zakresu linii kolejowych.

Zwrócić się do tego organu także należy w przypadku planowania zmiany lub rozbudowy inwestycji, dla których decyzję wydał właśnie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jest decyzyjny w przypadku inwestycji budowy obiektu o charakterze energetyki jądrowej.

Starosta

Do starosty należy zwrócić się w sytuacji scalania, podziału, a także wymiany gruntów.

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

Do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych można zgłosić się w przypadku zmiany lasu na użytek rolny, jedynie w sytuacji, gdy stanowi on własność Skarbu Państwa.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta

To organy właściwie dla wszystkich pozostałych przedsięwzięć, które nie znajdują się w kompetencji wcześniej wymienionych organów.

Mimo że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może się wydawać skomplikowane, kluczowe w takiej sytuacji jest dokładne zapoznanie się z obowiązującym prawem. Należy mieć na uwadze to, jaki wpływ na środowisko mają przedsięwzięcia przez nas podejmowane i pogodzić chęć realizacji biznesu z tym, jak negatywne skutki będzie to miało dla środowiska. Wszystkie te zasady warunkuje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373).

facebook