Raport oddziaływania na środowisko – co powinien zawierać?

Spis Treści

OOŚ, czyli ocena oddziaływania na środowisko wykazywanego przez dane przedsięwzięcie powinna być zawarta w odpowiednim raporcie, a jego forma i elementy określone są przez prawo. Jest to opracowanie, którego zadaniem jest nie tylko określenie, jaki wpływ będzie miało planowane działanie na środowisko oraz ludzi, ale także uwzględnienie przyjętych rozwiązań technologicznych i projektowych. Raport oddziaływania na środowisko – co zawiera?

Co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko?
Kwestia ta została szczegółowo określona przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z elementów raportu.

Przede wszystkim taki raport powinien opisywać planowane przedsięwzięcie z uwzględnieniem jego charakterystyki oraz wszelkich warunków użytkowania danego terenu zarówno w fazie jego budowy, jak i podczas eksploatacji. Wymagane jest także opisanie cech procesów produkcyjnych, które zamierza się podjąć, a także przewidywanych konsekwencji, jakie będą one miały w środowisku – pod postacią rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń. Sprecyzować trzeba również skutki dla środowiska w przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, a także zastosowane metody prognozowania.

W raporcie uwzględnić powinno się również opis elementów przyrodniczych środowiska, na terenie którego podejmowane będą działania, ze szczególnym uwzględnieniem tych objętych ochroną prawną. Jeżeli w pobliżu owego obszaru znajdują się chronione zabytki, także należy taki fakt uwzględnić.

Raport powinien zawierać także rozważenie alternatywnych wariantów proponowanych przez wnioskodawcę, mających racjonalne uzasadnienie oraz wariantów będących najbardziej korzystnymi dla środowiska wraz z odpowiednio wyczerpującym uzasadnieniem.

Następnie należy opisać swoje planowane działania, które mają za zadanie ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko bądź kompensację przyrodniczą.

Co zawiera raport oddziaływania na środowisko i jak powinien wyglądać?
Przedstawione wcześniej elementy są jednymi z najważniejszych, jeśli chodzi o omawiany raport. Ustawa wymaga również, aby wnioskodawca przedstawił poruszane zagadnienia w formie graficznej oraz kartograficznej, która ponadto ma odzwierciedlać szczegółowość zagadnień i obrazować je w sposób kompleksowy.

Nie wolno zapomnieć także o innych niezbędnych elementach raportu. Będzie to chociażby przedstawienie możliwych konfliktów społecznych, które potencjalnie mogłyby zaistnieć wskutek podjęcia planowanego przedsięwzięcia. Podać należy również swoją propozycję tego, jak jego oddziaływanie na środowisko ma być monitorowane.

Na koniec wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania trudności, które napotkał, tworząc raport, a także do streszczenia go w sposób zrozumiały dla osób niebędących specjalistami. Wykazać trzeba oczywiście źródła wszelkich informacji wykorzystanych w sporządzonym opracowaniu.

Raport oddziaływania na środowisko – co zawiera? Odpowiedź na to pytanie jest długa i złożona. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinniśmy dokładnie przeczytać ustawę, a najlepiej zwrócić się do specjalisty w tym temacie.

Kto może sporządzić raport oddziaływania na środowisko?
Ze względu na to, że sporządzenie tego raportu wymaga bardzo szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, ustawa określa również, kto jest uprawniony do wykonywania takiej czynności.

Będzie to osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia z zakresu nauk przyrodniczych (dziedziny nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi), nauk ścisłych (dziedziny nauk chemicznych), nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych lub nauk technicznych (biotechnologia, górnictwo, geologia inżynierska, inżynieria środowiska).

Uprawniony jest także ten, kto ukończył co najmniej studia pierwszego stopnia, a przy tym uczestniczył w tworzeniu przynajmniej 5 takich raportów lub posiada 3-letnie doświadczenie w pracy zespołów zajmujących się sporządzaniem tego typu dokumentów.

Udostępnij: