Decyzja środowiskowa – kto i kiedy ją wydaje?

Spis Treści

Na drodze do przedsięwzięcia różnych inicjatyw często przeszkodą stają się kwestie środowiskowe. Decyzja środowiska to nic innego jak wskazanie tego, w jaki sposób możemy wykonać dane przedsięwzięcie, aby ogólny stan środowiska nie był naruszony. Kiedy decyzja środowiskowa jest niezbędna? Do kogo należy się zwrócić po jej wydanie?

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Kiedy należy się o nią ubiegać, szczegółowo dowiemy się z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Znajduje się tam pełna lista przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań warto się z nią zapoznać.

Rozporządzenie wskazuje między innymi przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko. Są to m.in.: instalacje do zbierania i przetwarzania odpadów, zabudowa przemysłowa, usługowa bądź inna o powierzchni min. 1 ha, budowa ujęcia wody, farmy fotowoltaiczne, inwestycje związane z infrastrukturą drogową czy kolejową.

Decyzja środowiskowa kto wydaje?

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą wydać różne organy, w zależności od konkretnej sytuacji. Od rodzaju przedsięwzięcia zależy to, do jakiego organu powinniśmy się zgłosić. Zgodnie z Art. 75. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest to kilka podmiotów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Organem właściwym do wydania decyzji we wskazanych niżej przypadkach regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Mowa tu o przypadkach, w których inwestycje zawsze znacząco będą oddziaływać na środowisko, są to: drogi, składowiska odpadów promieniotwórczych, instalacje przemysłowe ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych, a także gazu; napowietrzne linie elektroenergetyczne, sztuczne zbiorniki wodne, jak i obiekty jądrowe.

Do regionalnego dyrektora ochrony środowiska udamy się także w sytuacjach, gdy przedsięwzięcia są realizowane na terenach zamkniętych, które zostały ustalone przez Ministra Ochrony Narodowej, realizowane na obszarach morskich, a także zmiany lasu na użytek rolny, w przypadku kiedy nie stanowi on własności Skarbu Państwa.

Dotyczy również przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż oraz elektrowni wiatrowych, strategicznych inwestycji z sektora naftowego i inwestycji z zakresu linii kolejowych.

Zwrócić się do tego organu także należy w przypadku planowania zmiany lub rozbudowy inwestycji, dla których decyzję wydał właśnie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jest decyzyjny w przypadku inwestycji budowy obiektu o charakterze energetyki jądrowej.

Starosta

Do starosty należy zwrócić się w sytuacji scalania, podziału, a także wymiany gruntów.

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

Do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych można zgłosić się w przypadku zmiany lasu na użytek rolny, jedynie w sytuacji, gdy stanowi on własność Skarbu Państwa.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta

To organy właściwie dla wszystkich pozostałych przedsięwzięć, które nie znajdują się w kompetencji wcześniej wymienionych organów.

Mimo że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może się wydawać skomplikowane, kluczowe w takiej sytuacji jest dokładne zapoznanie się z obowiązującym prawem. Należy mieć na uwadze to, jaki wpływ na środowisko mają przedsięwzięcia przez nas podejmowane i pogodzić chęć realizacji biznesu z tym, jak negatywne skutki będzie to miało dla środowiska. Wszystkie te zasady warunkuje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373).

Sprawdź naszą ofertę doradztwa w zakresie tworzenia raportów:

Decyzje środowiskowe

Udostępnij: