1

Aktualności

UWAGA TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ!
26/03/2018

UWAGA TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ!

Przypominamy, że 31 marca upływa termin składania sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

 

 •  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
 • - z kotłowni,
  - z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
  - ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  - z przeładunku benzyn silnikowych,
  - z chowu lub hodowli drobiu.
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia
  12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:

- ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i innych,
- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte
  w systemy kanalizacyjne,
- wód chłodniczych,
- wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
- wód zasolonych.

 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych,
 • składowanie odpadów.

 

Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 

 • przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

 

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

ŹRÓDŁO: Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie korzystania ze środowiska

facebook